Hayat, dü?lenen ütopyalarla daha kolay. Kad?n?n gerçek hayattaki mücadelesini, olu?turdu?umuz ütopik dünyalarda vurgulamaya çal???yoruz.

Varl??? ve hak etti?i yer bu sebeple daha gerçek olmaya yak?n bir hal al?yor. Kad?n?n olmas? gereken yerde durmas? için var gücüyle çal??an üç isimden kendi ütopyalar?n? yaratmalar?n? istedik.

NUR GER

Foto?raflar: J?YAN KIZILBO?A

Suteks Group Yönetim Kurulu Ba?kan? Nur Ger, Türkiye’de toplumsal cinsiyet e?itli?inin sa?lanmas? için faaliyet gösteren YANINDAYIZ Derne?i’nin kurucu ba?kanl???n? yap?yor.

E?itlikya’ya ula?mak…

E?itlikya; herkesin güven içinde ya?ad???, sevginin ve sayg?n?n her yerde hâkim oldu?u, cinsel tacizin ve ?iddetin uzun y?llar ya?anmad???, çocuk ya?ta evliliklerin görülmedi?i, kad?n ve erke?in ya?am?n her alan?nda beraber oldu?u bir özgürlükler ülkesidir.

E?itlikya halk?, anaokulundan itibaren e?itli?e dair e?itim almaya ba?lar. Önyarg?, ayr?mc?l?k, hor görmek nedir bilmez. Aile kurmak isteyenler; anne-baba e?itimi al?r, modern aile kavram?n? içselle?tirir. Kad?n da, erkek de evliliklerinde birbirlerinin kariyer ve mesleklerini destekler. Devam? Marie Claire Türkiye mart say?s?nda…

GÜLSÜM KAV

Foto?raflar: J?YAN KIZILBO?A

Uzman Doktor Gülsüm Kav, Kad?na ?iddeti Durduraca??z Platformu’nun genel temsilci?ini yap?yor. Türkiye’nin gündeminde ya da ard?nda kalan kad?na ?iddet davalar?n? yak?ndan takip ediyor.

Ütopyalar?n en gerçekçisi; kad?nlar?n öldürülmedi?i bir dünya…

Ütopyalar güzeldir. Bugünkü ya?am? ele?tirmeyi ve dünyan?n farkl? bir yer olabilece?ine inanmay? ba?lang?ç noktas? yapar. Bir gelece?imiz olmad???n? ya da onu çoktan kaybetti?imizi anlatan distopyan?n aksine, bizim bir gelece?imiz oldu?una dair güven verir. Ayn? zamanda bugüne de ???k tutar. Jean Baudrillard ?öyle demi?tir; “Ütopya gelece?i ifade etmez. ?u andan itibaren, düzenin eksikli?ini çekti?i ?eydir.” Devam? Marie Claire Türkiye mart say?s?nda…

ZEYNEP ATAKAN

Foto?raflar: J?YAN KIZILBO?A

Türkiye’nin önemli film yap?mc?lar?ndan biri olan Zeynep Atakan, Avrupa’da görsel-i?itsel alanlarda kad?nlar? destekleyen platform European Women’s Audiovisiual Network’ün (EWA) ba?kan yard?mc?s?.

Ütopya, gerçek hayatta olmayacak kadar güzel ve ideal…

Yak?nlar?n uzak oldu?u bir dünyaya…
Kap?y? açan ev sahibesini bir yerlerden tan?yor gibiydi. “Merhaba dünyama” dedi ve ekledi; “Uzun bir koridordan yürüyece?iz.”

Koridorun iki taraf?nda da, sarma??k bitkilerinin aras?ndan zorlukla seçilebilen çiçekler vard?. Ve çiçeklerden gelen kokular… Sesler, ç??l?klar, kendi kahkahas? ve kendi h?çk?r?klar?… Sevgiyle korunan… Öfke yok, k?skançl?k yok, hesap-kitap yok, sava? yok, açl?k yok… Mutlak bir ke?if ve payla??m var. Çok uzak ya da zor mu? Devam? Marie Claire Türkiye mart say?s?nda…

Total
0
Shares