VAKKO ESMOD Moda Akademisi, 11 ülkeden 16 ESMOD moda okulunun ö?rencilerini ve profesyonellerini a??rlayacak. ?lk kez Türkiye’de gerçekle?ecek olan Uluslararas? ESMOD Bulu?mas?, mezun ö?rencilerin koleksiyonlar?n?n sunulaca?? özel bir organizasyona da ev sahipli?i yapacak.

Dünyan?n ilk moda okulu olma özelli?ini ta??yan ESMOD, her y?l düzenlenen uluslararas? ESMOD bulu?mas?n? bu sene ilk kez Türkiye’de gerçekle?tiriyor. VAKKO ESMOD Moda Akademisi ev sahipli?indeki bu bulu?maya Fransa (Lyon, Paris, Roubaix), Japonya (Kyoto, Tokyo), Norveç (Oslo), Çin (Beijing, Guangzhou), Kore (Seul), Birle?ik Arap Emirlikleri (Dubai), Endonezya (Jakarta), Lübnan (Beyrut), Malezya (Kuala Lumpur), Tunus ve Türkiye’deki ESMOD akademileri kat?l?yor. Tüm dünyadan 16 ESMOD moda okulunun mezun ö?rencileri; yarat?c?l?k, kusursuz el i?çili?i ve esteti?i bir arada sunan tasar?mlar?n?, 25 Ekim tarihinde Emaar AVM’de gerçekle?tirilecek defile ile moda dünyas?na sunmaya haz?rlan?yor. Teori ve prati?e dayal? e?itimi ile moda endüstrisine profesyoneller yeti?tiren ESMOD’un 3 y?ll?k diploma program?n? tamamlayan ö?renciler, her bir parças? ayr? bir hikayeye sahip 170 parçadan olu?an koleksiyonlar?n?; aileleri, Vakko, ESMOD ülke temsilcileri ve moda profesyonellerine sergileyecek.

Uluslararas? ESMOD bulu?mas?nda; mezun ö?renciler aras?nda özel bir yar??ma da organize edilecek ve ö?renciler ipek e?arp tasar?m? gerçekle?tirecek. Her okuldan mezun ö?rencilerin tasarlad??? e?arplar aras?ndan Vakko Yönetim Kurulu Ba?kan? Cem Hakko ve Vakko E?arp stilistleri taraf?ndan 3 tasar?m belirlenecek. Kazanan 3 tasar?m, Vakko’nun e?arp emprime atölyesinde bas?lacak ve Uluslararas? ESMOD bulu?mas?nda ödüllendirilecek.

 

ESMOD; dünya çap?nda moda ve tekstil sektörünün geli?imine öncülük eden, yarat?c?l??? te?vik ederken sat?? faktörünü unutmayan e?itim anlay???n?, 2013 y?l?ndan itibaren Vakko ESMOD Moda Akademisi i? birli?iyle devam ettiriyor.

Total
0
Shares