Bir Victoria’s Secret modeli gibi görünmek istiyorsan?z daha önceki y?llarda modellerin ?ov makyaj?n? yapan ünlü makyaj artisti Caroline Barnes’a kulak verin.

1. Do?al Bir Par?lt?

Barnes, öncelikle cildi sa?l?kl? gösteren do?al bir par?lt? uygulanmas? gerekti?ini söylüyor. Bunun için de, ten renginize uygun all?kla sa?l?kl? görünen yanaklar, dudaklara hafif bir  ???lt? ve elbette gözleri ortaya ç?karan rimel uygulamas? ?art.

 2. Kontür Uygulamas?

Sa?l?kl? ???lt?y? tamamlamak için kontür uygulay?n. Ancak bu belli belirsiz bir ?ekilde yap?lmal?. Do?ru yerlere uygulanm?? hafif gölgelendirmeler bamba?ka bir görünüm yaratman?za yard?mc? olacak.

 3. Hafif Makyaj

?ovlardaki iç çama??r? ve k?yafetlerin son derece gösteri?li olmas?na ra?men makyajlardaki tezatl?k san?yoruz ki dikkatinizden kaçmam??t?r. Barnes bu durumu “A??r makyaj seksi görünmez. Makyajlar?ndaki tazelik modernli?i koruyor.” Cümleleriyle aç?kl?yor.

4. Göz Makyaj?

Etkileyici bak??lar için modellere dumanl? göz makyaj? uygulan?yor. Göze baz olarak mat bir göz far? sürülüyor. Göz ?ekillerine vurgu için farlar sürekli olarak kar??t?r?l?yor. ?çerden d??ar?ya do?ru çekilen kusursuz bir eyeliner ve ard?ndan maskara uygulamas? ile modellerin göz makyaj? tamamlan?yor. ?ovlarda renk tabakas? halinde duran a??r makyajlara yer yok. Siz de “ben buraday?m” diyen göz makyaj?na son vererek VS k?zlar? gibi görünebilirsiniz.

 5. Dudaklar ve Yanaklar

Kendi dudak renklerine yak?n pembe rujlar, glosslar ve ?eftali tonda yanaklar. K?zlar?n neredeyse makyajs?zm?? gibi görünmelerinin s?rr? bu! ?eftali tonlar?nda bir all??? ve kendi dudak renginizde bir ruju kesinlikle makyaj çantan?za eklemelisiniz.

 

Total
28
Shares