Yay burcunun özelliklerini, Hint Astrolojisi'nden yola ç?karak Astrolog ?ebnem Ek?ib detayl?ca kaleme ald?. Keyifli okumalar.

DHANUS

Yay burcu, Hint astrolojisinde kendini ke?fetme ile ilgilidir. Bu burçta ruh, ç?kt??? yolculu?unda sava?ç? ve mücadelecidir. Buras? ruhun olgunla?mak ad?na konaklad??? önemli duraklardan biridir. Bat? astrolojisinde Yay burcu seyahat ve yolculuklar, ke?ifler ile ba?da?t?r?l?r. Vedik astrolojide ise Yay burcunun yolculu?u gerçekte kendi içine do?ru olurken, görmesi gereken alanlar, kendinde ke?fetmesi gereken idrak ve bilinç ile ba?da?t?r?l?r. Yay burcu, ö?renmeye ve bilgiye do?al olarak aç?k olarak dünyaya gelirken, bilgi ?kizler burcunun aksine derinlerde aran?r ve içselle?tirilir. Yay burcu bilgiyi ve anlamay? ke?fedip, anlad??? veya ö?rendi?ini içselle?tirirken bir guruya, ö?retmene, hocaya teslim olma e?ilimi içindedir. Bu noktada kendi bilgeli?ini ke?fetmek ve bilgiyi, idrak?, inançlar?n? fazla abartmadan, inançlar?n?n içinde kaybolmadan ve mürit olmay? büyütmeden yolunu bulmak zorundad?r. Aksi halde inand??? alanda yobaz bir yakla??ma da çok kolay meyil gösterebilir. Yay burcu hayat?nda zor seçimler ve zor deneyimler ya?ayabilir. Ya?ad?klar?n? neden sonuç ba?lant?s? ile örtü?türemezse, kendi yolunu bulmakta çok zorlanabilir. Onda, cinsel dürtüler dünyevi hazlar ile manevi olan aras?nda kalmak ve çat??ma ya?amak s?k görülebilen bir durumdur. Dünyevi ba?ar?lar uzun süre Yay burcunu tatmin etmez. O, iç mutlulu?unu dünyevi alanlardan çok ruhsal alanlardan bulmak için gelmi?tir. Bu nedenle Yay burcunun kendi özünü ve ruhsal yeteneklerini bulmas?, geli?tirmesi oldukça önemlidir. Disiplin ve ba?l? kalma onun bu hayattaki önemli s?navlar?ndan biridir. Maddeye fazla de?er vermeyen, sürekli b?rak?p gitmeye, özgürce kendi içinde veya belki de dünyada yolculu?a ç?kmaya haz?r bekleyen bu burç insanlar?, disipline olmay?, hayatlar?ndan öncelik s?ras?n? iyi belirlemeyi, dünyevi konularla ruhsal aray??lar?n? iyi dengelemeyi ö?renmek üzere geldikleri bu hayatta gitmek kadar, durmay? da ö?renmek zorundad?rlar.

 

***?ebnem Ek?ib / Vedik Astroloji – Kaderin ?ifrelerini Çözme Sanat? Kitab?ndan al?nt?d?r…Ayr?nt?lar? Vedik Astroloji kitab?nda bulabilirsiniz.

Astrolog ?ebnem Ek?ib

©?ebnem Ek?ib