6 Aral?k Per?embe günü ba?layacak yeniay döngüsü Akrep burcunda gerçekle?irken, ruhsal aç?l?mlar, dilekler, dualar ve ritüeller aç?s?ndan da hayli güçlü enerjiler vermekte.

Astrolog ?ebnem Ek?ib’in yorumuyla, yap?lmas? gereken ritüelleri a?a??da bulabilirsiniz.

Öncelikle yeniay Mars enerjisi ile geliyor ve bu güçlü enerji korunma ve ?ifalanma etkilerini de etkin k?lacak. Ayr?ca hayli güçlü ruhsal aç?l?mlar, fark edi?ler, hislerin artmas? gibi enerjileri de beraberinde tetikleyecek.

Aç?l?mlar?n artt??? bu süreçte enerjileri bolluk ve bereket etkileri ile birle?tirmek ad?na a?a??daki ritüele göz atman?z? tavsiye ederiz.

Yeniay süreçleri ba?lang?çlar? temsil ederken esasen yenilenmeyi haz?rlayan dönemlerdir. Ay’?n karanl?k faz?n?n en dip noktas? olan bu tip zamanlar tohumun topra?a ilk dü?mesi gibi yeni ba?lang?çlar?n hareketlenmeye ba?lad??? zamanlard?r.

Bu nedenle de eski kadim dönemlerden bu yana yeniay dileklerin, isteklerin evrenden ve yarat?c?dan talep edilenlerin haz?rland??? ve sunuldu?u bir anlamda talep edildi?i döngülerdir.

Yeniayda ba?layanlar 14 gün sonra gelen Dolunay ile olgunla??r ve tamamlan?r. Ba?latmak istediklerinizi yeniay ile tamamlananlar? ve aç??a ç?kanlar? ise Dolunay ile dengelersiniz.

Akrep burcu ile etkinle?ecek aral?k yeniay? ise y?l?n son yeniay faz? olmas? bir yana hemen akabinde Merkür Retro’sunun da bitmesiyle h?zl? geli?melerin seyir edece?i bir dönemin tohumunu da atacak.  

Bu süreci kendi bolluk ve bereket enerjilerinize dönü?türmeniz ad?na a?a??daki bereket ritüeline göz atabilirsiniz.

Yeni Ay Döngüsü ?çin Bereket Verecek Ritüel Önerileri +

6 Aral?k Per?embe ak?am? güne? batt?ktan sonra bir barda??n içine pirinç doldurun. Yan?na mutlaka 3 tane küçük mum yak?n. Pirinç toprak enerjisini, bolluk ve bereketi temsil etmekte, mum ise dilek ritüellerinde mutlaka olmal?d?r zira ate? enerjisi ile o ritüeli aktive etmeniz gerekir.

Üç parça çubuk tarç?n al?n ve her birinin içine yerle?tirmek üzere üç ayr? minik beyaz ka??t haz?rlay?n. Ka??tlara ayr? olarak ihtiyac?n?z olan para, ev veya maddi ihtiyaçlar?n?z? birer tane olarak yaz?n…

“?u kadar miktar paraya ihtiyac?m var, i?e ihtiyac?m var, arabaya veya eve ihtiyac?m var” ?eklinde yazabilirsiniz. Ka??tlar?n?z? birer birer tarç?n çubuklar?n içine rulo yap?p yerle?tirin.

Niyet edip, çubuklar? bardak dolusu haz?rlad???n?z pirinçlerin içine yerle?tirin.

?nanc?n?za göre dua edebilirsiniz. Yakt???n?z küçük mumlar? barda??n etraf?na dizin ve mumlar kendili?inden bitene kadar yans?nlar. Cuma günü ö?le saatlerine veya cuma ak?am?na kadar kalabilir.

Ara ara mumlar? yakmaya devam edebilirsiniz. Cuma ak?am vakti tarç?nlar? pirinçten ç?kar?n ve pirinç ile pilav veya sütlaç yap?p ailenizle payla??n. Tarç?n çubuklar?n?z? ise topra?a gömebilirsiniz veya denize atabilirsiniz.

Ayr?ca bu ritüeli yapt???n?z gün evinizde kendinizin yapaca?? mayal? bir g?da pi?irmek (ekmek yapmak, yo?urt yapmak gibi) çok faydal?d?r. Bu g?day? yaparken evinizin bolluk ve bereketinin yiyece?in mayaland??? gibi artmas?n?, ço?almas?n? dileyebilirsiniz.

 

 

Total
0
Shares