?nternetteki pek çok vibratör farkl? fiyatlar? ve farkl? uygulamalar? ile ak?l kar??t?r?c? olabiliyor. Ancak uzmanlar?n görü?leri do?rultusunda kendiniz için en iyisini bulman?z imkans?z de?il.

Wild Flower kurucusu Amy Boyajian, yazar Arielle Egozi, Babeland kurucusu Claire Cavanah ve Unbound Box CEO'su Polly Rodriguez'in yorumlar?yla internetin en çok satan en popüler 10 vibratörü:

 

Seyahatler için ideal

Pleasurette Mini Vibe 

"Bu küçük ürün kolayca çantan?za atabilece?iniz ve yan?n?zda her yere götürebilece?iniz büyüklükte. Ço?u küçük vibratör yeterli güçte olmuyor ancak bu fazlas?yla güçlü." —C.Q.

Hollywood'un favorisi

Rabbit Habit Original Deluxe Vibrator

"E?er yeterince dikkatli bakarsan?z gerçekten bir tav?an figürü oldu?unu görebilirsiniz! Üsteik bu Sex & the City'de gözüktü?ünden bu yana me?hur olan o vibratör! Bu tav?an?n kulaklar? klitorisinizi uyarmakla kalmay?p G noktan?z? da buluyor." —C.Q.

??kl?k

Vesper by Crave 

"Bu kesinlikle güzel ve s?ra d??? bir vibratör. Ta??nmas? bu kolay vibratör, asl?nda aksesuar olarak da kullan?labiliyor." —Carole Queen

Klasik güzellik

Crave Bullet

"Bu klasik ?ekildeki vibratörün hem alt?n hem gümü? rengi var. Üstelik çok güçlü bir titre?im yayabiliyor." —C.C.

Çiftlerin favorisi

We-Vibe Sync

"Çiftlerin özellikle favorisi olan bu ürün, çok satanlar aras?nda. Bu C ?ekilli vibratör, seks s?ras?nda tak?labilir ve esnekli?i ile gücüyle farkl? bir deneyim ya?atabilir." —Claire Cavanah

?lk kez kullanacaklara özel

The Minna Limon

"?lk kez deneyecekler için kusursuz bir vibratör. Kad?nlar?n yakla??k yüzde 70'i orgazma ula?mak için klitoral stimülasyona ihtiyaç duyabilir. Bu yüzden sadece buna odaklanan bir ürün ile ba?lamak harika olacakt?r. Her vücut farkl? oldu?undan, tamamen ki?iselle?tirilmi? bir deneyim sa?lamak için özelle?tirilebilir bellek özellikleri de mevcut." —P.R.

Çift ba?l?

Fifty Shades of Grey Greedy Girl Vibrator 

“Bu iki ayr? motoru tek bir vibratörde bulu?turan ürün; ayn? zamanda iki farkl? zevk sunuyor. Look out for dual motors in a vibrator—it means double the pleasure. Mü?terilerimizin bir ço?u hem klitoral hem de G noktas?nda ayn? anda bu ürünle zevke ula??yorlar. Tüm dünyan?n en çok satan seks oyunca??!" —J.W.

 

 

Son model

Noje G Slim

"Bu en son model seks oyunca??, piyasadaki en yüksek güce sahip. Üstelik ?ekli ile de G noktas? için kusursuz bir ürün. Çiftler seks s?ras?nda da kullanabilir." —Amy Boyajian

The Flexible One

Unbound Bender 

"Bir kad?n taraf?ndan tasarland??? oldukça belli olan bu ürün çok ra?bet görüyor. Bu çok h?zl? ve su geçirmez waterproof ürün ayn? zamanda esnekli?i ile de favori seks oyunca??n?z olmaya aday." —A.E.

Temass?z zevk

Satisfyer Pro Deluxe

"Bu vibratör bir kahraman! Pek çok seks oyunca?? denedim ancak bu en güçlüsü. Üstelik temasa çok ihtiyaç duymadan yap?yor bunu çünkü tene titre?im göndermek yerine klitorisinizi havadan gönderdi?i güçlü dalgalarla uyar?yor." —Arielle Egozi