Daha ?ehvetli orgazmlar ve muhte?em bir seks hayat? istiyorsan?z, Women’s Health Amerika editörlerinden Faye Brennan’?n haz?rlad??? bu raporun her sat?r?n? okuman?z? tavsiye ediyoruz.

” Amerika’n?n en büyük seks oyunca?? üreticisi olan Doc Johnson’s fabrikas?n?n içindeyim. Milyonlarca farkl? insan? orgazma ula?t?rmaya haz?r, günde 15.000 farkl? oyunca??n üretildi?i 20.000 m²’lik devasa bir tesis hayal edin.”

“?lk etapta, i?letmenin 300 ki?iden olu?an kadrosunda kimsenin 22 cm’lik Ballsy Super Cocks’lar? incelerken veya suni vajinalar?n uç k?s?mlar?n? düzle?tirirken k?k?rdamamas? dikkatimi çekiyor. Herkes üretim sürecinin ne kadar ciddi bir i? oldu?unun fark?nda. 15 milyar dolarl?k bu endüstrinin 2020 y?l?nda 52 milyar dolar? bulmas? bekleniyor –bu büyüme, günümüz medyas?n?n da deste?iyle seks oyuncaklar? konusunun normal bir ?ekilde konu?ulabiliyor olmas?ndan kaynaklan?yor. Art?k hem bu oyuncaklara talep daha fazla, hem de kad?n ve erkeklerin seks hayat?n? renklendirecek birçok yenilikçi oyuncak üretilebiliyor. Siz de seks hayat?n?za (yaln?z veya partnerinizle) biraz renk katmak istiyorsan?z onlarla tan??mal?s?n?z!”

Seks Oyunca?? Al?rken…

#1. En yeni ve iyi oyuncaklar, silikondan üretiliyor.

Doc Johnson’?n Operasyon Direktörü Chad Braverman, bir dilek hakk? olsayd? bunu fabrikadaki tüm ürünlerin silikondan üretilmesi yönünde kullanaca??n? söylüyor: “Silikon, gözeneksiz oldu?u için oldukça hijyenik bir materyal. Dezenfekte etmek için bula??k makinesinde de y?kayabilirsin, s?cak suda da kaynatabilirsin. K?sa sürede vücut ?s?s?na uyum sa?l?yor. Ayr?ca hem yumu?ak hem de çok sert oyuncaklar üretilebilen bir madde. K?sacas? muhte?em.”

Bakteri üremesine de engel olan bu hammadde, sa?l??? olumsuz etkiledi?i bilinen plastik bir kimyasal olan ftalat içermiyor.
Braverman, silikonun pahal? oldu?unu ve bu yüzden silikondan yap?lan dildolar?n, elastomer veya PVC ile üretilenlerden iki veya üç kat daha pahal? olaca??n? söylüyor: “Her ne kadar bu maddelerden yap?lan oyuncaklar daha gerçekçi görünse de insanlar, silikon olanlara hak etti?i paray? ödüyorlar.”

#2. Oyuncak prototiplerini siz (evet, siz!) belirliyorsunuz.

Braverman, mü?teri de?erlendirme ve yorumlar?nda s?kl?kla tekrar edilen bir durum oldu?unda, ekibiyle birlikte o oyunca?? de?i?tirmeyi veya talepleri kar??lamak üzere yepyeni bir oyuncak üretmeyi dü?ündüklerini belirtiyor.

Örne?in titre?imli penis halkalar?n?n birle?me s?ras?nda partneri geri çekildi?inde durdu?unu belirten kad?n mü?terileri olmu?. Doc Johnson, maksimum klitoral etkiyi yaratmak için penise paralel ?ekilde oturan yepyeni bir halka üretmi?.

#3. Üreticiler teknolojik geli?meleri takip ediyor.

Uzaktan kumanda, ?arj edilebilir iyon bateri ve Bluetooth gibi teknolojilerin hepsi seks oyuncaklar?yla bulu?tu. Bir sonraki ad?m m?? Sanal gerçeklik. Örne?in Naughty America markas?, VR gözlükleriyle izlenebilen pornolar üretiyor. Oyuncak dünyas? da bu geli?imin gerisinde kalmamaya kararl?. Braverman, “Partnerinin avatar?na ba?lanan bir seks oyunca?? olabilir” diyor. We–Vibe’?n global elçisi Tristan Weedmark ise, “Bence deneyimimizi alg?lay?p ona uygun cevaplar veren zeki ürünlerle kar??la?aca??z” diyor. Yak?n zamanda orgazmlar?m?z robotlar taraf?ndan yönetilebilir.

#4. ?irketler artan talebi kar??lamak için yar???yor.

Doc Johnson’?n sat?? yerinde gururla sergilenen tonlarca anal oyuncak var. Bu nedenle anal seksin ?u s?ralar bir hayli popüler oldu?unu anl?yorum. Braverman, “Anal oyuncaklar, son birkaç y?lda büyük bir pazar olu?turdu. Sadece kad?nlara de?il; heteroseksüel erkeklere de sat?? yap?yoruz” diyor. Di?er ?irketler de yükselen talebin fark?nda. Seks oyuncaklar? ?irketi LELO’nun Uluslararas? Pazarlama Direktörü Steve Thomson, geçen y?lba??nda (heteroseksüel erkekler için üretilen) prostat masaj? aleti Hugo’nun, markan?n en çok satan ürünü oldu?unu belirtiyor.

Derleyen: Reyhan Güne? | Women’s Health Ekim 2016

Total
0
Shares