Yorgunlu?a e?ilimli vücutlar? aya?a kald?rman?n tek yolu espresso’dan geçmiyor elbette.

Dr. Libby Weaver’?n bilgilerinden de ilhamla, normale göre daha fazla enerji sahibi olmak için kesinli?i ispatlanm?? be? ipucunu a?a??da bulabilirsiniz.

1. Daha Fazla Ye?il Sebze Tercih Edin

Ye?il sebzeleri, özellikle ye?il yapraklar? olanlar? yemek, güne? ?????n? yemek gibidir. Ye?il sebzeler iyi bir antioksidan kayna?? ve verimli içsel enerji üretimi için ihtiyaç duyulan bir dizi farkl? vitamin ve mineral içermekte.

Vücudun hücrelerine ve dokular?na büyük oksijen iletimi ayn? zamanda büyük enerji için çok önemlidir.

2. Ye?il Çay ?çin

Ye?il çay, harika bir canland?r?c? içecek. Enerji seviyelerini art?ran ama ayn? zamanda bizi sakinle?tirmeye yard?mc? olan amino asit içermekte. Antioksidanlarla dolu olan ye?il çay, kahve için de harika bir alternatif olu?turmakta.

3. Demir Seviyelerinizi Kontrol Edin

Demir eksikli?i, özellikle çocuk do?urma ça??ndaki kad?nlar aras?nda, dünyadaki en yayg?n yetersizliklerinden. Sa?l?kl? k?rm?z? kan hücreleri olmadan, vücudunuz yeterli oksijen alamaz; vücutta yeterli oksijenin bulunmamas? sonucu ise hissedilen sürekli yorgunluktur. Demirinizi kontrol ettirmenizde fayda var.

4. Alg?lar?n?z? Ke?fedin

Alg?lar?n?z?n ruh halinizi ve enerji durumunuzu nas?l etkiledi?inin bilincinde olun. Canl? ve enerjik hissetmenizi sa?layan ?eylerin bir listesini yap?n ve enerjinizi hangi safl?klara dönü?türdü?ünüzü yaz?n, bunlara “enerji vampirleri” de diyebilirsiniz.

Enerji vampirlerinizi ayn? anda azalt?rken bir yandan da enerjik hissetmenizi sa?layan ?eylerin daha fazlas?n? yapmak için de aktif olarak çal???n.

5. Aç?k Sekmeleri Kapat?n

“Aç?k sekmeler”den kast edilen ?ey; kapatma üzerinde çal???n yani bunlar çözülmemi? görevler, e-postalar veya i?ler olabilir.

Her gün pek çok sekmeyle dola??yormu?uz gibi  de?il mi? Listeleyin ve yap?lacak görevlere zaman ay?r?n.

6. Bütün Resme Bak?n

Her gün nas?l göründü?ünüzü, nas?l yedi?inizi, nas?l içti?inizi, hareket etti?inizi, dü?ünece?inizi, nefes ald???n?z?, inand???n?z? ve alg?lad???n?z? kendinize hat?rlat?n.

Enerjili hissetmemize izin veren içimizdeki ko?ullar? yaratmak bizim elimizde.

Total
16
Shares