?i?kinlikten kurtulmak, birkaç kilo vermek veya sadece kendinizi iyi hissetmek mi istiyorsunuz? Uzmanlarca onaylanm?? bu ad?mlar sayesinde tam istedi?iniz ?eye ula?acaks?n?z.

1 / At??t?rma Yapmay?n, Ö?ün Yap?n

Uzun zamand?r az ama s?k s?k yemenin kan ?ekerini dengede tutarak açl?k krizlerinin önüne geçti?i söyleniyor. Ama yap?lan yeni bir ara?t?rma, az s?kl?kta daha büyük porsiyonlar yiyenlerin daha az kilo ald???n? gösteriyor.

Nas?l m?? At??t?rd?klar?m?z?n hepsi çok sa?l?kl? olmayabiliyor ya da ö?ünleri hafif tutunca ara ö?ünlerde at??t?rman?n dozunu kaç?rabiliyoruz. Üstelik büyük bir ö?ünü yakmak için vücut, küçük ö?ünlerden sonra harcad???ndan daha fazla kalori harc?yor.
Kaliforniya’daki Loma Linda Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gary Fraser, zengin bir kahvalt?yla güne ba?laman?z?, güzel bir ö?le yeme?i ve hafif bir ak?am yeme?i yemenizi tavsiye ediyor. Yine de aralarda çok açl?k hissediyorsan?z ya da s?k yemenizi gerektiren bir durumunuz varsa, sa?l?kl? ara ö?ünlerden korkmay?n: Kuru yemi?, meyve veya yo?urt yemeyi deneyebilirsiniz.

2 / Egzersizi Abartmay?n

Bir ara?t?rmada, günde 30 ve 60 dakika ko?an veya cycling yapan farkl? gruplar incelenmi?. 30 dakikal?k performans gösteren gruplar?n yüzde 33 daha fazla kilo verdi?i, günün geri kalan?nda ise yüzde 20 daha aktif oldu?u belirlenmi?.

Vücudumuz asl?nda kalori depolamaya programl?: Egzersiz esnas?nda çok fazla kalori yakt?ktan sonra, hareket etmedi?imiz ve fazla yemek yedi?imiz anlarda kalori depolamaya ba?l?yor. Önünüzde iki seçenek var: Kardiyo egzersizlerinizi haftada dört kez, 30’ar dakika ile s?n?rlay?n. E?er daha yo?un egzersiz seanslar?n? seviyorsan?z, kardiyodan sonra da gününüzü hareket ederek geçirmeyi deneyin. Böylece metabolizman?z v?z?r v?z?r çal??acak.

3 / Tam Tah?l? Tercih Edin

Tam tah?llarla beslenen ki?iler, i?lenmi? tah?l tüketenlere göre daha fit bir görünüme sahip. Neden mi? Çünkü bu güçlü karbonhidratlar, parçalanmak için ekstra enerji gerektiriyor. Ayn? zamanda içeriklerindeki lif kalorilerinin bir k?sm?n? hapsediyor ve vücudunda ya? olarak depolanmadan d??ar? at?lmas?n? sa?l?yor.

New York’tan Beslenme Uzman? Amy Gorin, günde birden fazla porsiyon tam tah?l tüketmenizi ve bunlar? tatl?lar?n?za veya ara ö?ünlerinize eklemenizi tavsiye ediyor: “Smoothie’lerinize yulaf ilave edin veya sütlaç yaparken esmer pirinç kullanmay? deneyin.”


4 / Serin Yerde Uyuyun

?nsan vücudunda iki çe?it ya? dokusu var: Beyaz (enerji depolayan) ve kahverengi (enerji harcayan) ya?lar. Hangisinin üstün gelece?i ise bulundu?unuz ortam?n s?cakl???na ba?l?. Yap?lan bir ara?t?rmada bir grup kat?l?mc? bir ay boyunca 23, di?er grup da 19 derecelik bir odada uyumu?.Kilo ?

30 günün sonunda, serin odada uyuyanlar?n kahverengi ya? hücrelerinin yüzde 42 daha aktif oldu?u ve metabolizmalar?n?n yüzde 10 daha h?zl? çal??t??? görülmü?. Bu yüzden odan?z?n s?cakl???n? 20 derecenin üzerine ç?karmamaya çal???n!

5 / Taba??n?z? Silip Süpürmeyin

The Flat Belly Diet for Dummies kitab?n?n yazar? Diyetisyen Erin Palinski-Wade, “Taba??n? s?y?rmak asl?nda mideni de?il gözünü doyurmak istedi?in anlam?na gelir. Genelde taba??n? bitirdi?inde vücudunun ihtiyac? olan?ndan fazlas?n? tüketmi? olursun” diyor.

Bir dahaki sefere taba??n?za alaca??n?z yeme?in porsiyonunu yüzde 10 azalt?n. Böylece dibini s?y?rsan?z bile daha az yemi? olacaks?n?z. Beslenme uzmanlar? bu küçük de?i?ikli?in günde 200 kalori daha az alman?z? sa?layabilece?ini belirtiyor. Bu da alt? ayda dört kilo verebilece?iniz anlam?na geliyor.

Kaynak:  Ceylan Özçapk?n | Women’s Health 

Total
0
Shares