Kraliyet ailesi üyeleri günlük hayatlar?ndaki davran??lar?ndan tutun da k?yafet tercihlerine kadar pek çok konuda baz? kurallara uymak zorunda kal?yorlar. Bu kurallar mutfak için de geçerli. Kraliyet saray? mutfa??na girmeyen besinler ise ?öyle;

1-Musluk Suyu

Genel olarak Birle?ik Krall?k halk? için sa?l?k aç?s?ndan bir problem yaratmasa da kraliyet ailesinin olas? sa?l?k sorunlar?n? önlemek ad?na musluk suyu tüketmesi yasak.

2-Az Pi?mi? Et

Kraliçe Elizabeth’in Buckingham Saray? için ald??? bir karara göre sarayda az pi?mi? et kullan?m? yasak. Etleri orta-az pi?mi? veya iyi pi?mi? olarak tüketiyorlar.

 

3-Kabuklu Deniz Ürünleri

Mide rahats?zlar?na ve zehirlenmelere yol açabilece?i endi?esinden ötürü kabuklu deniz ürünü tüketimi yasak.

4-Kaz Ci?eri

Kaz ci?eri ise, kazlar?n do?al olmayan yollarla beslenip büyütülmesinden ötürü Prens Charles taraf?ndan 2008 y?l?ndan bu yana yasaklanan ve etkinliklerde menüde bulunmas? tercih edilmeyen besinler aras?nda.

5-Patates

Kraliçe Elizabeth’in yo?un ni?asta bulunduran patatesi saray mutfa??nda yasaklad???, yüksek proteinli ve dü?ük karbonhidratl? yiyecekleri tercih etti?i bilinen mutfak kurallar? aras?nda.

6-Sar?msak

Sar?msak yararl? bir besin olsa da ço?u ki?inin sosyal ya?am?n? etkiledi?i için seyrek tercih edilmekte. Kraliyet için de ayn? durum geçerli. Kötü nefes kokusunun imajlar?n? etkileyeceklerini dü?ündükleri için sar?msak da saray mutfa??na girmeyen besinlerden.

 

Total
67
Shares