Liposculpture; vücut ya?lar? ile vücudu yeniden ?ekillendirme yöntemidir. Hem istenmeyen ya?lardan kurtulabilir, hem de dolgun ve dik görünen bir popoya sahip olabilirsiniz. ?ki buçuk saat kadar süren anestezi alt?nda yap?lan liposuction ve vücuda ya? transferi i?lemleri ile ince, estetik bir bel k?vr?m? ve yuvarlak ve kalk?k bir popoya sahip olunuyor. Özellikle bel, basen, iç bacak ve popo üstü simit bölgelerinde biriken ya?lar, beli düz, popoyu dü?ük ve geni? gösterir. Bu nedenle de vücut k?vr?mlar? daha maskülen ve düz durur.

Ayr?ca ‘hip dips’ denilen bel-basen aras? popo çukuru da popoyu arkadan bak??ta keman ?eklinde gösterebilir. Arzu edilen ince ve k?vr?ml? bir bel, yuvarlak, kalk?k selülit ve çukurluklar?n olmad??? bir popo ?ekli için bölgesel fazla ya?lar? al?n?p, popo bölgesindeki kaslar?n aras?na ve cilt alt? ya? dokusuna enjekte edilir. Bu bölgeler d???nda kol, s?rt ve bacaklardan da e? zamanl? olarak ya? al?nabilir. Bu yöntemde ya?lar kapal? sistemle, hava ile temas etmeden transfer edildi?inden, kal?c?l??? uzun y?llar sürebilir. Vücuttan ya? al?nan bölgelerin tekrar ya?lanma oran? her ne kadar dü?ük olsa da, imkâns?z de?ildir. Bu nedenle i?lem sonras?nda da kilo kontrolüne dikkat etmek, verilen vücut formunu koruma aç?s?ndan önemlidir. Liposculpture i?leminden bir hafta sonra günlük ya?ama dönebilir, üç hafta sonra ise fiziksel egzersizlere ba?layabilirsiniz.

Popoya ya? enjeksiyon yönteminin alternatifi ise popo protezleridir. Vücudunda ya? miktar? dü?ük ama poposu düz olan ki?ilerde protez i?lemi uygulanabilir. Hatta bazen en iyi sonucu almak için ya? enjeksiyonu ve popo protezi kombinasyonu da uygulanabilir. D??ar?dan popoya enjekte edilen geçici ya da kal?c? dolgular?n pek de sa?l?kl? olmad???na, uzun ya da k?sa dönemde komplikasyon riskinin yüksek oldu?una inan?yoruz. Her ne kadar özellikle yabanc? sosyal medyada popo esteti?i yapt?ran ünlülerin kötü örnekleri olsa da, liposculpture yönteminde amaç büyük bir popo de?ildir. Sportif, feminen k?vr?mlar? olan, estetik ama do?al bir görünüm olu?turmakt?r.

STRESL? YA?AM KO?ULLARI, DENGES?Z VE SA?LIKSIZ BESLENME, BÖLGESEL YA?LANMALARA SEBEP OLAB?L?R. ESTET?K, PLAST?K VE REKONSTRÜKT?F CERRAH? UZMANI OP. DR. BERKER BÜYÜKGÜRAL; LIPOSCULPTURE YÖNTEMI ?LE BU SORUNLARIN ÜSTES?NDEN GEL?ND???N? ?FADE ED?YOR.

Aynaya bakt???nda kendini be?enmek ve öz güvenli hissettirmek amac?yla yap?lan liposculpture i?lemi, ki?iye özgü bir operasyondur. Herkes ince bir bele sahip olmak ister. Ancak popoya verilecek ?ekle ve poponun boyutuna, ki?inin iste?i do?rultusunda, estetik cerrahi uzman? ile muayene s?ras?nda karar verilir.

Berker Büyükgüral

Total
2
Shares