Otuz y?ldan fazla süredir devam eden bir etkinlik olan Madrid Moda Haftas?’ndan konuk yazar?m?z Fashion Film Festival Istanbul’un yarat?c?s? Tuna Y?lmaz’?n izlenimleri…

Bugünkü ad?yla Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, ?spanyol ba?kentinin ihti?am?n?, güzelli?ini ve zenginli?i yans?t?rken do?ru kararlarla profesyonel bir i?in nas?l ilerleyebilece?inin de göstergesi. Pek çok aç?dan ?stanbul Moda Haftas?’yla benzerlikler gösteren etkinlik k?sa zaman önce ald??? radikal kararlarla bugün emin ad?mlarla yoluna devam ediyor. Örne?in tarih seçimindeki de?i?iklikle bugün önemli dergilerin editörlerini ve Luisaviaroma, Farfetch, Joyce, Rubaiat, Galeries La Fayatte gibi perakende devlerinin sat?n almac?lar?n? a??rlayabiliyor. Ne diyelim, dar?s? ?stanbul’un ba??na!


Angel Schlesser

Alt? gün gibi uzun bir zaman dilimine yay?lan Sonbahar/K?? 2019 Madrid Moda Haftas?’nda defilelerin ço?unlu?u t?pk? ?stanbul’da oldu?u gibi resmi mekanda gerçekle?irken (Madrid’de havan?n o tarihlerde çok so?uk olmas? bu hep ayn? yerde geçen ve s?k?c?la?abilen ?ovlar? biraz olsun affettirdi do?rusu) ?ehrin farkl? yerlerindeki ?ovlar?n say?s? da az de?ildi. Kendine has bir estetik, a??r? kad?ns? k?yafetler ve çok iyi i?çili?in birle?imi olarak nitelendirebilece?im ?spanyol modas?n?n en iyi örnekleri ard? ard?na podyumda seyirciyle bulu?mu?ken bana göre haftan?n en iyilerini k?saca özetlemek isterim.


Agatha Ruiz de la Prada

Her daim çarp?c? ve ne?eli i?leriyle hat?rlanan ve ünü ?spanya s?n?rlar?n? çoktan a?m?? bir kaç tasar?mc?dan biri olan Agatha Ruiz de la Prada’n?n koleksiyonu tam bir renk patlamas?yd?. Çocuksu ve hatta gülünçle?ebilen bir yap?daki k?yafetlerin form olarak enteresanl???n?n yan?nda i?lev anlam?ndaki zay?fl??? markan?n ?ovdan sonra raflara ne koyaca?? konusunda merak uyand?r?yordu.


Agatha Ruiz de la Prada

Yine de ç?lg?nl??? ve yarat?c?l???na ket koymayan de la Prada’y? de?i?meyen duru?undan dolay? tebrik etmek gerek.

?ç çama??rlar?yla ünlü Andres Sarda, on iki burçtan ilhamla haz?rlad??? koleksiyonunda eski günlerinin ???lt?s?ndan yoksun kalsa da yine çarp?c? ve seksi olabilmeyi ba?arm??t?. Tüm haftan?n ünlüler aç?s?ndan en zengin ?ovunun sahibi Pedro del Hierro’ysa haz?r giyim konusuna iddial?yd?.


Pedro del Hierro

Tamamen ticari olsa da estetik ve zerafet aç?s?ndan büyük be?eni alan ve sat?? konusunda çok ba?ar?l? olaca?? belli olan koleksiyonu Mark Vanderloo’nun da dahil oldu?u önemli bir model kadrosu tan?tt?.


Pedro del Hierro

Bana göre haftan?n en iyi iki koleksiyonundan ilki Brain & Beast’ten geldi. Sokak giyimi ve sanatla harmanlanan marka hem yarat?c? bir styling sundu seyirciye hem de di?er ?ovlardan çok daha farkl?, hatta performansa yak?n bir üslupla tan?tt? k?yafetlerini.


Brain & Beast

Tekstil üretiminden kaynaklanan haz?r giyime odakl? Madrid’de böylesi nefes aç?c? bir marka ve koleksiyon görmek gerçekten büyük bir mutluluktu diyebilirim.


Brain & Beast

Di?er en iyi ?ovsa Angel Schlesser’?nd?. Sadelik ve zerafeti mimari kal?plar ve formlarla harmanlayan Schlesser’?n tek yanl??? kulland??? ayakkab?lard?!


Angel Schlesser

Benim dört günde toplam yirmi yedi ?ov seyretti?im Mercedes-Benz Fashion Week bu ?ekilde devam ederse ad?n? büyük 4’lerden sonra ilk akla gelen moda haftas? haline getirecek gibi görünüyor. Güzel Madrid’in muhte?em insanlar?n?n daha da çekici hale getirdi?i bu moda haftas?n? bakal?m gelecek edisyonlarda neler bekliyor…


Angel Schlesser

Total
68
Shares