A??r? duygusal hikâyeleri izlemek için gelmi? geçmi? en iyi mazeret, sa?l???n?za fayda sa?lamalar? olsa gerek. ??te, romantik komedilerin beyninize ve bedeninize etkileri…

Çiftimiz Tan???yor

Potansiyel çiftin ilk kavgalar?nda heyecan m? hissediyorsunuz?
Burada, aktörün vücut dili, sizin sahneyi nas?l alg?layaca??n?z? belirliyor. Birbirlerinin gözlerinin içine mi bak?yorlar? Ah, a?k! Ama kaçamak bak??larsa… Evet, bu kesinlikle ?ehvet anlam?na geliyor.

Çiftin baz? diyaloglar? (ya da bazen monologlar?) sadece sizi e?lendirmekle kalm?yor, kalbinize de yard?mc? oluyor. ?çten bir kahkaha atmak kan bas?nc?n?z?, egzersiz yapmakla ayn? oranda dü?ürüyor (ve ayn? zamanda her 10 dakikada bir 40 kalori yakman?z? sa?l?yor!).

Hisler Ortaya Ç?k?yor

Beyninizin empati merkezi, dopamin ve oksitosin gibi hormonlar?n salg?lanmas? için aktive oluyor (ve bu hormonlar size, â??k olan sizmi?siniz gibi hissettiriyor). Bunun belirtisi ise, midenizde uçu?an kelebekler ya da kalbinizin daha h?zl? çarpmas?.

Gerçekten de bir ?eyler hissediyorsunuz. Çal??malar, o çok seksi aktör haval? aktristin koluna çarpt???nda, beyninizdeki dokunmay? yorumlayan bölgenin de uyar?ld???n? öne sürüyor.

Her ?ey harika giderken… Bir sorun ç?k?yor! Romantik komedi senaristleri, dikkatinizi kaybetmemek için
kavga ve ayr?l?klar? kullan?yor. Çünkü çiftin aras?ndaki bozu?malar kafan?z?, kendi romantik dertlerinizi e?elemeye
sevk ediyor.

Ve Mutlu Son

Problemler çözüldü. Çok daha mutlu bir ruh hâliyle filmi bitiriyorsunuz. Burada salg?lanan endorfin dalgas?na da te?ekkür ediyoruz. ?yi hissettiren bir final, ayn? zamanda stres hormonlar?n?z? da bozguna u?rat?yor. Ayr?ca uyumadan önce romantik komedi izlemek insomnia (uyuyamama) hastal???n? da engelliyor.

Hikâyenin komik anlar? beyninizi etkiliyor ve istedi?iniz zaman favori filminizin diyalo?unu hat?rlaman?za imkân veriyor. Bu süreç, uzun süreli haf?zan?za da iyi geliyor.

Film, ki?isel sorunlar?n?z? ortaya ç?kararak -muhtemel çözümleriyle birlikte- duygusal bo?alma ya?aman?za neden oluyor. Bu yüzden sinema terapistleri (evet, bu alanda doktora yapm?? uzmanlar var) bu filmleri çok yararl? buluyor: Senaryolar, sakl? kalm?? tepkilerinizi ortaya ç?karabiliyor.

??te en iyi haberimiz: Bir çal??ma, romantik komedi izleyip ard?ndan tart??an çiftlerin, üç sene sonra hâlâ çift kald?klar?n? saptam??.

 

Kaynak: Sude Orhan | Women’s Health 

Total
2
Shares