??, özel hayat, sosyal ya?am derken gün içerisinde pek çok farkl? stres seviyeleri ya??yoruz. Ancak bununla nefes egzersizleri ile ba?a ç?kmak mümkün. Ünlü ki?isel geli?im uzman? Danielle Copperman’?n önerdi?i temek nefes egzersizlerine kulak verin.

Pranayama Nefes Tutmas?

Beyninin günün geri kalan? için endi?elenmeye ba?lamadan önce gündüz saatleri pranayama egzersizi için oldukça idealdir. (Prana ya?am gücü, ayana ise geni?lemek anlam?na geliyor.

Ayakta durun, oturun veya rahat bir pozisyonda uzan?n. Ortam?n?z tercihen sessiz olmal?. Oturuyorsan?z ellerinizi dizinizde, ayaktaysan?z iki yan?n?zda tutun.

Gözleriniz kapal? veya aç?kken burnunuzdan nefes al?p verin. Nefesinizin ritminin fark?nda olun, omuzlar?n?z?, boynunuzu ve ba??n?z? gev?etin. Nefeslerinizi derinle?tirin, ci?erlerinizdeki tüm nefesi ald???n?z? hissedin. Nefesin giri? ç?k???n? hissedin.

Nefesi so?utma

Bir tüp gibi ?ekil olu?turacak ?ekilde a?z?n?z?n içinde dilinizin kenarlar?n? k?v?r?n ve sonra biraz biraz çaba ile a?z?n?z?n d???na ç?karmaya çal???n.

Havay? içiyormu? gibi, dilinizle derin nefesler al?n. Nefesinize odaklan?n. ?çinizden 5 ile 10 aras?nda sayabilirsiniz.

Dilinizi a?z?n?za geri sokun, dudaklar?n?z? kapat?n ve burun deliklerinizden yava?ça nefes almaya ba?lay?n. Bu ad?mlar? 10-20 tekrar aras?nda yapmaya çal???n.

Sitkari

Rahat bir pozisyonda oturun. Kafa ve boynunuzun rahatl??? oldukça önemli. Gözlerinizi kapat?n ve bir kaç dakika boyunca normal nefes al?p verin. Sonras?nda nazikçe alt ve üst di?lerinizi bir araya getirin.

Di?lerinizi ortaya ç?karacak ?ekilde dudaklar?n?z? hafifçe aralayabilirsiniz. Di?lerinizin aras?ndan yava?ça nefes al?n, nefesi di?lerinizin aral?klar?ndan verin. Nefesinizin sesine odaklan?n.

A?z?n?z? kapat?n, çenenizi gev?etin ve burnunuzdan nefes almaya geçin. Bu ad?mlar? 10-20 tekrar aras?nda yap?n.

Total
0
Shares