Makyaj?n?z? silmeden yatt?n?z ve bebekler gibi bir uyku çektiniz. O zaman sabah ilk i? olarak bir yüzle?me ya?ayaca??n?z? biliyorsunuzdur zaten. Bu yüzle?meyi profesyonel bir ?ekilde ya?aman?z? sa?layacak önerilerimiz ise a?a??da.

Sosyal hayat ve profesyonel i? ya?am? aras?nda bir denge kurmak kimi zaman oldukça yorucu olabiliyor. Bu gerekçe hakl? ç?karmamakla birlikte, gece uyumadan önce makyaj? silmeden, yata?a geçilebiliyor.

Fakat çok az çaba göstererek bile bu yakla??m konusunda (bile bile makyajla uykuya dalmak) ustala?man?z oldukça mümkün.

Burada radara ald???m?z k?s?m; makyajl? bir ?ekilde gerçekle?en iyi bir gece uykusundan nas?l uyanaca??n?z ve sabah ataca??n?z o ilk ad?mlar.

Geç Olsun Güç Olmas?n! Cilt Temizli?i

E?er yast???n?z gece boyunca tüm makyaj?n?z? “temizlememi?se” sabah ilk i? olarak, yumu?ak bir köpüklü temizleyici kullanarak, yüzünüzde kalan makyaj kal?nt?lar?ndan kurtulun. Makyaj kal?nt?s?yla susuz kalm?? cildi geri kazanmak için bir kolajen takviyesi veya nemlendirici kullanmak oldukça önemli.

Ayd?nl?k Bir Yüz

Bir yüz masaj? (genel olarak kan pompalama amaçl?) ile genel cilt tonunuzu geri kazanabilir ve ayd?nlat?c? bir astar kullanarak da bu süreci h?zland?rabilirsiniz. Buradaki önemli nokta ise cildi kapatmak için nemli, hafif bazl? bir astar tercih etmek olmal?. kullan?n.

Kolay uygulama ve do?al kaplama için kalem ?eklinde, mineral bazl? bir kapat?c? tercih edebilirsiniz. Makyaj sanatç?s? Rachael Brook, ayd?nlat?c? özellikleri ile orta derece bir kapat?c? önermekte.

Gözlerinizin Gücü Ad?na

Gözlerinizin iç kö?elerine ???lt?l? bir vurgu uygulayarak, karanl??? ve ?i?kinli?i hafifçe ortadan kald?rabilirsiniz. Beyaz veya nude renk göz kalemi kullanarak gözünüzün daha büyük ve “uyan?k” görünmesini de elde edersiniz.

?çinde çok fazla par?lt? olan bir ?ey asla kullanmay?n. Bu ?ekilde do?rudan dans pistinde çal??acak gibi görünmeniz münkün. Daha dinç görünmek ad?na en sevdi?iniz maskaraya da ?ans verebilirsiniz

Daha Fazlas?na Gerek Yok

Yukar?daki ufak önerilerin haricinde gözlerinizdeki yorgunlu?u makyajla kapatmaya kalk??may?n, bu geri tepebilir. Bu yakla??m kanl? gözlerin görünümünü daha da kötüle?tirebilir… Ve bunu kim ister? Hiç kimse.

Son Dokunu?lar

Gün boyunca ba?ka nas?l “ayakta kalmay?” ba?arabilirsiniz? Rachael Brook, dudak makyaj?n?zda her zamankinden biraz daha bronzla?t?r?c? uygulayabilece?inizin alt?n? çiziyor.

 

Total
6
Shares