Cilt bak?m ürünleri potansiyel partnerler gibidir. ?lk görü?te a??k oldu?umuz kahraman ürünler, bir süre sonra -uzun süre boyunca görmezden gelmeye çal??sak da- bizi tahri? olmu? cilt veya sivilcelerle ba? ba?a b?rakabilir. Ço?unlukla al??t???m?z ürünü b?rakmay? göze alamasak da; uzun vadede cildimizin sa?l??? için gerekeni yapmam?z gerekiyor.

??te kulland???n?z nemlendiricinin sizin için do?ru ürün olmad???n?n kan?tlar?:

?rritasyon

Ünlü dermatolog Dr. Harold Lancer, tahri? olmu? cildin; o nemlendiricinin sizin için do?ru olmad???n?n en büyük kan?t? oldu?unu söylüyor. VMV Hypoallergenics’in kurucusu Dr. Vermen M. Verallo-Rowell, bu, kuru, ka??nt?l? ve k?rm?z? deri ile sonuçlanan alerjik reaksiyonlar?n koruyucular, koku, renklendiriciler veya asitler gibi aktif bile?enler taraf?ndan tetiklenebilec?eini belirtiyor. Negatif bir reaksiyonla kar??la??rsan?z, ürünü hemen kullanmay? b?rak?n ve cilt normale dönene kadar yeni kremler kullanmay?n.

Akne ve sivilceler

Bir nemlendirici ciltte akne patlamas?na neden oluyorsa, kesinlikle sizin için yanl?? ürün oldu?una eminiz! ?çeri?i çok zengin olan nemlendiriciler gözenekleri t?kayabilir. Ünlü dermatolog ve Karyng cilt bak?m hatt? kurucusu Dr. Karyn Grossman “Piyasada, bu ürünlere haz?r olduklar?n? dü?ünen 20’li ya?lar?ndaki kad?nlar?n en büyük sivilce nedenlerinden biri ya?lanma kar??t? kremler” diye aç?kl?yor. Grossman, hastalar?na bu kremleri annelerine vermelerini ve bunun yerine hafif bir nemlendiriciler denemelerini öneriyor.

Milia

Sivilceler kötü bir nemlendirici sonucu ortaya ç?kan tek ?ey de?il. Grossman, keratinin cildin yüzeyinin alt?na s?k??t???nda olu?an küçük beyaz?ms? yumrular olan milialar?n geli?ebilece?ini söylüyor.

Kuru ve gergin cilt

Bir di?er anahtar ipucu da cildinizi nas?l hissetti?inizle alakal?.  Beverly Hills dermatolo?u ve SkinxFive’?n kurucusu Dr. Ava Shamban, cildinizi çok gergin veya çok kuru hissediyorsan?z (çatlayacak gibi) o nemlendirici ile vedala?ma vaktinin geldi?ini söylüyor.

Ya?l? cilt

Üstteki maddenin tersine, e?er cilt bir ya? tabakas? gibi hissettiriyorsa, nemlendiricinizin kötü oldu?u anlam?na gelebilir. Grossman, cildin yumu?ak ve nemli fakat ya?l? olmamas? gerekti?ini söylüyor.

Total
13
Shares

Bir cevap yazın