Son dönemin en çok ses getiren filmi Netflix yap?m? olan Bird Box. Pe?lerinde olanlardan kurtulmak için gözleri ba?l? bir ?ekilde yola koyulan bir kad?n ve çocuklar?n?n hikayesini konu edinen film k?sa zamanda büyük bir ba?ar? yakalad?.

Josh Malerman’?n ayn? isimli roman?ndan uyarlanan filmin yönetmenli?ini Emmy ödüllü The Night Manager’?n yönetmeni Susanne Bier üstlenirken, ba?rolde ise Sandra Bullock var.

Film be?enilmesinin yan? s?ra mizah unsuru da olmu? durumda. Karakterlerin gözlerinin ba?l? olmas?ndan yola ç?karak hayatlar?ndan detaylar? espri haline getiren kullan?c?lar?n baz? güldüren payla??mlar? ?u ?ekilde:

#

#

#

#

Filmi John Krasinski ve Emily Blunt’?n ba?rolde yer ald??? A Quiet Place filmine benzetenler de çok fazla. Yap?m bu aç?dan da ele?tirilere maruz kal?yor.


Filmle ilgili bir di?er geli?me ise “Bird Box Challenge“!

Dünya genelinde pek çok yerde kendilerince bir oyun geli?tiren izleyenler günlük i?lerini t?pk? filmdeki gibi gözleri kapal? bir ?ekilde yaparak birbirlerine meydan okumaya ba?lad?lar. S?rf bu yüzden yaralananlar?n say?s? artt?kça Netflix uyar? yapmak durumunda kald?: “Lütfen bu ak?ma bir son verin. 2019’u hastanede geçirmenizi istemiyoruz.”

Filmin daha ne gibi ak?mlara ve geli?melere zemin haz?rlayaca?? merak konusu.

Total
0
Shares